Onze visie

Binnen de visie van Evangelie Gemeente De Deur staan er 5 kenmerken centraal:

 

Jezus Christus als middelpunt.

• Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van de levende God, geboren uit de maagd Maria.
• Jezus Christus stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam.
• Jezus Christus is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren, maar zal ook spoedig terug komen op aarde om te heersen als Koning.

 

De autoriteit van de bijbel.

• De bijbel is het onfeilbare Woord van God en is gezaghebbend op elk gebied.
• God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.
• God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind.
• God is een drie-éénheid: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Nadruk op persoonlijk geloof.

• Elk persoon is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren, tenzij die persoon zich van zijn of haar zonden bekeerd, volledig zijn of haar geloof in Jezus Christus plaatst en zo het eeuwige leven ontvangt.
• Elk persoon moet opnieuw geboren worden om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder voor de mens.
• Elke volgeling van Jezus wordt in water gedoopt door onderdompeling tot zijn/haar behoudenis.
• Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste Pinksterdag zoals beschreven staat in de bijbel. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Het bewijs van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.

 

Gebed.

• Bidden is praten en contact zoeken met God.
• Door Jezus Christus kan elke gelovige tot de Vader bidden en Zijn belofte is dat Hij ons zal horen en verhoren.

 

Zending

• De grote opdracht die Jezus elke kerk geeft luidt: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Mattheus 28:19). Wij geloven dat deze opdracht nooit is ingetrokken!
• Wij gaan om deze reden dan ook wekelijks de straat op om het evangelie te verkondigen en om mensen uit te nodigen voor onze kerkdiensten en activiteiten.
• Ook zijn wij actief in het uitsturen van echtparen naar andere steden in Nederland om een pionierswerk te starten.